اتوماسیون

انواع مختلف کنترل کننده ها و پی ال سی ها امروزه نیاز تمامی صنایع میباشد. اتوماسیون های مدرن امروزه در تمامی ساختمان ها و کارخانه ها و تابلوهای برق در حال استفاده میباشد. با طراحی مدارات برق و نقشه های اتوماسیون جدید میتوان گفت نیازها قابل بررسی و تهیه آنها قابل دسترسی است.