آموزش

تنها یک تیم متخصص توانایی آموزش را میتواند به عهده بگیرد مدیر فنی با افراد متخصص و با تجربه یک آموزش حرفه ای را برای شما در محل خود تدارک خواهد دید نیاز های آموزشی خود و یا توانایی های آموزشی خود را با تیم مدیر فنی با هدف ایجاد آموزشی با ارزش در میان بگذارید. با آموزش های تکمیلی و دقیق در بخش ارتقا شغلی و ارتقا فردی و ارتقا مهندسی و برگزاری دوره های آموزشی در بخش های مورد نیاز مهندسی، تیم متخصص مدیر فنی در حال گسترش فعالیت های آموزشی خود میباشد. تقاضا میشود با ذکر نیاز آموزشی خود و یا توانایی های آموزشی خود برای انجام کار و پذیرش مسئولیت ها ما را همراهی نمایید.